สผส. เร่งชี้แจง 18 หน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ เตรียมพร้อมจัดทำรายงานประจำปี 2564

วันนี้ (8 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี 2564 กรมป่าไม้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง รวม 18 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลในรายงานประจำปี 2564 มีความรวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อนำเสนอต่อสาธารณะต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.