สผส. เร่งจัดทำข้อมูลสร้างชุดคำสั่งใช้ติดตามงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ได้ร่วมประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สผส. ได้ชี้แจงถึง
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ที่ถูกต้องให้หน่วยงานนำไปปรับปรุง
และจัดทำให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปจัดทำชุดคำสั่ง (Function) เพื่อนำไปใช้ในการติดตามผล
การดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.