สผส. เปิดประชุม VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน สจป. ที่ 13 (สงขลา)

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ
โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ผ่านระบบ  VDO Conference
โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Posted in การติดตาม, ข่าวสารและกิจกรรม.