สผส. สู้โควิด ติดตามเร่งรัดงาน สจป. ที่ 9 (ชลบุรี) ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สผส. ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.