สผส. ลงพื้นที่ติดตามงาน ณ ท้องที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ได้ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.