สผส. ร่วมกับกลุ่มที่ปรึกษาติดตามและประเมินโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนด ฯ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ ท้องที่จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการติดตามและให้ข้อมูล

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.