สผส. ปรับตัวช่วงโควิด ติดตามเร่งรัดงาน สจป. ที่ 10 (ราชบุรี) ผ่านการประชุมแบบออนไลน์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล
ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สผส. ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.