สผส. นำทีมจัดทำ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ปี 64

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ และผู้แทนของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ฯ (ตึก H.A. SLADE) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ร่าง แบบ ปค. 4 และ ร่างแบบ ปค. 5 เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลที่ดี

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.