สผส.ติดตามงานในท้องที่ สจป. ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ได้ติดตามผลการดำเนินงาน  กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.