สผส. ติดตามงานป้องกันไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ทั้งงานด้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าควัน และงานจัดทำแนวกันไฟท้องที่บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ที่ 7 ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ โดยมีนายสนั่น เผือกพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายนรินทร์ วิรุฬห์รัตน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.8 (ห้วยส้ม)​เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

Posted in การติดตาม, ข่าวสารและกิจกรรม.