สผส. ชี้แจงแผนการติดตาม ฯ 65 ของกรมป่าไม้ ผ่านระบ VDO Conference

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศเป็นประธานในการประชุมแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ทุกสำนัก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักแผนงานและสารสนทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว สผส. ได้รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งชี้แจงแผน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนการจัดทำข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้าให้ทุกหน่วยงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันทุกหน่วยงาน

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.