สผส. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในการประชุมดังกล่าว สผส. ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงรูปแบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และวิธีการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดทำข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปแนวทางเดียวกัน

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.