รายงานการประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะได้รับจาการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563