ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

Posted in การติดตาม, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน/ประกาศ.