รองประวิตร นำทีม คปช. เตรียมถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคป่าไม้ ครั้งที่ 5

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และมีการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาเห็นชอบใน (ร่าง) ถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และเป็นเวทีการประชุมเพื่อสนับสนุนให้ทุกเขตเศรษฐกิจของเอเปคให้ความร่วมมือกันในด้านวิชาการ เทคนิค และกระบวนการด้านการเงิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ยังพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ จำนวน 2 ฉบับ อีกด้วย

Posted in รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ.