ปม. ร่วมหารือ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางกการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล Shape file จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สป.ทส. เพื่อดำเนินการต่อไป

Posted in รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ.