ปม. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้  นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำ Shapefile จากโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 102.2 ล้านไร่ มาตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจำนวนเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ต่อไป

Posted in รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ.