ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกระณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2563

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.