การประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ. สผส. เลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เข้าประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้ฯ และคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ และผ่านระบบ Zoom โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัด ทส. ประธานคณะอนุกรรมการติดตามฯ และนายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบาย
ป่าไม้ฯ เป็นประธานในการประชุม

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายป่าไม้
แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

Posted in คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ, คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้, คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล.