การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 – 8 (ภาคใต้)


หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1606.32/4132 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 – 8 (ภาคใต้)