กรมป่าไม้ร่วมประชุมผู้บริหาร ทส. หวังแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหารในสังกัด ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร การประชุมครั้งนี้ ได้รับทราบถึงผลการดำเนินการตามข้อสั่งการการลงพื้นที่ 76 จังหวัด, รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564, การประชุมสัมมนาฯ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2580), แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของ ทส., รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างและภารกิจขอหน่วยงาน และแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ ทส. นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมและประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอดิศร นุชดำรงค์ อปม. นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รอง อปม. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สผส. ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.