แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม


กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต

1 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน ศูนย์ป่าไม้ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต

2 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือนส่วนป้องกันฯ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต

3 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน สำนัก (ภาพรวม) กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต

 

 

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.)ฯ

1 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน คทช

2 แบบฟอร์มรายงานไตรมาส คทช