วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการอนุญาต และพัฒนาการบริการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรปาไม้ เพื่อประโยชน์สูงสุด

 

  • ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเพื่อกําหนดแนวทางด้านการอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งการจัดทําฐานข้อมูลด้านการอนุญาต
  • กําหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การทำไม้ และเก็บหาของป่า         ตามกฏหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
  • ควบคุม กํากับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
    ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการปลูกสร้างสวนป่า และการปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย