ยุทธศาสตร์


พัฒนาการใหบริการ และการอนุญาตใชทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน