ภารกิจหน้าที่


อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายเพื่อกำหนดแนวทางด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การทำไม้
    และเก็บหาของป่า ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ
    การอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
  3. ควบคุม กำกับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
    เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าและการปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 5 ส่วน ดังนี้

    1. ส่วนอำนวยการ

    2. ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

    3. ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

    4. ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

    5. ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ