หนังสือเวียน


            การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น