7.ระเบียบกรมป่าไม้


-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.2552

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักร 2484 พ.ศ.2541

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักร 2484 ฉบับ 2 พ.ศ.2541

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักร 2484 ฉบับ 3 พ.ศ.2544

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำรวจและการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ. 2525

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ. 2563