การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20/2561


การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20/2561

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุม