ออกติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2559 นายประยูร  สิริสม ผอ.ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ออกติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ของเจ้าหน้าที่ ทสจ.และผู้ประกอบการกิจการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการจำหน่ายในพื้นที่ จ.หนองค […]


บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของจังหวัดหนองคาย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายประยูร สิริสม ผอ.ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของจังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ รวม 40 หน่วยงาน ตามโ […]


ออกตรวจ แนะนำการปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในใบอนุญาตแก่ผู้แทนจัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์

นายประยูร  สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้ออกตรวจ แนะนำการปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในใบอนุญาตแก่ผู้แทนจัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ของผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาเพื่อจำหน่ายในท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจ […]


ดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ การปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในใบอนุญาตแก่ผู้แทนจัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์

นายประยูร  สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้ออกไปดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ การปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในใบอนุญาตแก่ผู้แทนจัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ของบริษัทฯผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาเพื่อจำหน่ายในท้องที่ จังหวัดกระบี […]


บรรยายความรู้ในงานการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันรักษาป่าภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ให้บรรยายความรู้ในงานการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันรักษาป่าภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมไอเฟล แอ […]


แจกเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ออกบูธแจกเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์แก่ผู้ร่วมงาน ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B


นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์และคณะ ได้ร่วมกันออกไปชี้แจงแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมไม้และตรวจสอบด้านการอนุญาตตาม พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

เมื่อวัน 31 สิงหาคม 2557 นายประยูร  สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์และคณะ ได้ร่วมกันออกไปชี้แจงแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมไม้และตรวจสอบด้านการอนุญาตตาม พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและหน่วยป้องกันรักษาในสังกัดสำนักจัด […]


นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบการรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดบึงกาฬประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึ […]


นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ผู้แทนสำนักการอนุญาตได้เดินทางไปประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ตามพ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  ผู้แทนสำนักการอนุญาตได้เดินทางไปประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ตามพ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)


บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ตลอดจนหลักเกณฑ์การตรวจสอบตามเงื่อนไขการอนุญาต แก่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7  สาขาอุบลราชธานี