บุคคลากร


นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

นางสาวกุลธิดา คำใจ 

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายภาคใต้

นางสาวราตรี  บุยรอด

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายภาคเหนือ

นายภาคภูมิ มัติโก

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายภาคกลาง

นายกฤษดา ศรีสง่า

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารง
านทั่วไป

 

 

 

 

 

นางสาววารุณี กัณทากาศ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

นางสาวบุญญประภา สิมพันธ์

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวรตยา จุมปาทอง

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

               

นางสาวธนิภัทร ริมฝาย

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวศิรินภา กิติวงศ์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

และพนักงานจ้างเหมา

นางสาวฐายิกา โพธิเดช

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวฉันทนา คงขาว

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวพรทิพย์ ไชยา

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวกานติมา อ่อนทรัพย์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวอาทิตยา แก้วสุวรรณ์

นักวิชาการป่าไม้

นายธีรวัฒน์ อุดทาคำ 

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวสุมัทนา มหาสุคนธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางสาวปาริชาตื ด้วงสุทธิ์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเนาวรัตน์ วงษ์ยี่

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางสาววันวิสาข์ สายเสมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิรัชญา สุพรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรทัย หมอยาดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรีสุดา อังคะคำมูล 

TOR : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ 

นางสาวปาริชาด แสงาม

TOR : นักวิชาการป่าไม้

นางสาวอาริยา บุญตาโลก

TOR : นักวิชาการป่าไม้

นางสาวชลลดา ปุญสิริ

TOR : นักวิชาการป่าไม้

นางสาววราภรณ์ พิมพา

TOR : นักวิชาการป่าไม้

นางสาวชุติกาญจน์ นนท์แข็ง

TOR : นักวิชาการป่าไม้

นายณัฐวุฒิ สายวังกง

TOR : พนักงานขับรถ