ฝ่ายบริหารทั่วไป


ฝ่ายบริหารทั่วไป  ปฏิบัติและรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน งานจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่ป่าไม้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย