ภารกิจ


ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

     1. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กำหนดรูปแบบการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน รวมถึงเสนอแนะนโยบายด้านการจัดการป่าชุมชน

     2. วางแผน ประสานการจัดทำโครงการ แผนการจัดการและสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย หรือเพิกถอนป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     4. ประมวล วิเคราะห์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านป่าชุมชน และจัดทำเผยแพร่ผลงานด้านป่าชุมชนผ่านสื่อต่างๆ

     5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งการบริหารงาน ดังนี้

     1.ฝ่ายบริหารและแผนงาน

        1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์ข้อมุลด้านป่าชุมชนในภารกิจของส่วน 

        1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุของส่วน

        1.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการ

        1.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ การเบิกจ่าย เร่งรัด ติดตาม ประเมิน และรายงานผล

        1.5 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     2. ฝ่ายจัดการป่าชุมชน

        2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

        2.2 ประสานงานและให้การสนับสนุนการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        2.3 พัฒนาและรวบรวมข้อมูลด้านป่าชุมชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        2.4 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบััติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     3. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน

        3.1 วางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน

        3.2 ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

        3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้และการบริหารจัดการป่าชุมชน

        3.4 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบััติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *