ไม้ยางพารา


ตาม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูป ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ไม้ยางพารา : อนุญาตให้ส่งออกไม่จำกัดปริมาณ โดยให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดงสำเนาบัญชีราคาสินค้าล่วงหน้าหรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ซึ่งเอกสารหลักฐานแยกตามชนิดไม้ 3 ประเภทดังนี้ (คลิกที่ประเภทไม้เพื่อดูรายการเอกสาร)

  1. ไม้ท่อน
  2. ไม้แปรรูป
  3. ชิ้นไม้สับ

และมีขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง ดังนี้