โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร

บุคลากร

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางยุวดี ดีงามเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ฝ่ายสวัสดิการ
- ฝ่ายสารบรรณ
- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุวิมล ถนอมเผ่า
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายพัฒนาระบบ
- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายงบประมาณ
- ฝ่ายบัญชี

นางสาวสุชาดา เกษรเกิด
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายจัดหา
- ฝ่ายทะเบียนพัสดุ
- ฝ่ายคลังพัสดุ
- ฝ่ายอาคารสถานที่

นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล
ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน
- ฝ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
- ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ

นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข
ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายวินัยภาคเหนือ
- ฝ่ายวินัยภาคตอ. ฉน.
- ฝ่ายวินัยภาคกลาง
- ฝ่ายวินัยภาคใต้

นายธิติกร กิตตินันท์
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางสาวจิรภา จิตคงสง
ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายข่าว
- ฝ่ายผลิตสื่อ
- ฝ่ายเผยแพร่
- ฝ่ายสารสนเทศ

นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ฝ่ายบริการข้อมูล
- ฝ่ายปฏิบัติการตอบแทน

โครงสร้างหน่วยงาน