ส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ดำเนินการจัดหาพัสดุของกรมป่าไม้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

(2) ควบคุมและจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุของกรมป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) ควบคุมพัสดุที่จัดหาในวงเงินตั้งแต่ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหมวด 3

(4) กำกับดูแล ควบคุมการจำหน่ายพัสดุเก่าที่หมดอายุการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

(5) ดำเนินการตรวจสอบจัดทำรายงานการขอมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกรมป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน

(6) ดำเนินการจัดหาและควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์และดวงตราประทับไม้ทุกประเภทของกรมป่าไม้

(7) ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานด้านพัสดุแก่หน่วยงานต่าง ๆ

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน)

(9) วางแผนการจัดเตรียมพัสดุสำรอง ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(10) สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

(11) สร้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS

(12) ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร และความปลอดภัยภายในกรมป่าไม้

(13) กำกับดูแล การใช้ยานพาหนะของกรมป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) งานด้านสารบรรณ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไปของส่วนพัสดุ

(2) จัดทำหนังสือเวียนของส่วนพัสดุ

(3) ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับและในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนพัสดุ

(4) จัดส่งหนังสือให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนพัสดุและลงทะเบียนส่งทั้งในสมุดทะเบียนและในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(5) ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการและพนักงานขับรถยนต์ของส่วนพัสดุ

(6) ควบคุมใบลาทุกประเภทของข้าราชการ พนักงานราชการ ของส่วนพัสดุ

(7) แจ้งเวียนหนังสือ และเก็บรวบรวมระเบียบ คำสั่ง หนังสือราชการหรือหนังสือเอกสารอื่น เพื่อความสะดวกในการค้นหา

(8) ทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา (OT) ของส่วนพัสดุ

(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายจัดหา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเช่า การทำสัญญาและหลักประกัน การพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานทางราชการ ของสำนักบริหารกลางและกรมป่าไม้ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดหาพัสดุของสำนักบริหารกลางและกรมป่าไม้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 คำสั่ง หนังสือราชการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) การร่าง/ตรวจร่างสัญญา เกี่ยวกับงานพัสดุ ก่อหนี้ผูกพัน แก้ไขสัญญาจัดทำข้อตกลง การบริหารสัญญาของการจัดหาพัสดุ

(4) การนำข้อมูลการจัดหาการเบิกจ่ายพัสดุบันทึกเข้าระบบ GFMIS ของสำนักบริหารกลางและของกรมป่าไม้

(5) จัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าพัสดุต่าง ๆ

(6) ตรวจสอบการคืนหลักประกันทุกประเภทเมื่อพ้นภาระผูกพัน

(7) ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายคลังพัสดุ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

(2) บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบงานพัสดุ

(3) กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ของกรมป่าไม้

(4) รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ

(5) จัดทำ ควบคุม เบิกจ่าย เก็บรักษา แบบพิมพ์ ดวงตราประทับไม้ทุกประเภทและพัสดุประเภทต่าง ๆ ของกรมป่าไม้รวมทั้งดูแลรักษาพัสดุคงคลังให้มีสภาพดี

(6) วางแผนการจัดเตรียมพัสดุสำรองตามความจำเป็นและเหมาะสม

(7) ดำเนินการตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจำปีของสำนักบริหารกลางรวมทั้งตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ

(8) จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นของส่วนพัสดุหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(9) การจัดทำบัญชีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน การขอมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกรมป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

(10) ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา จัดเก็บทะเบียนที่ราชพัสดุของกรมป่าไม้

(11) การควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด ปรับปรุง ติดตามรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุหรือที่ดินอื่น การขอใช้ที่ราชพัสดุ การขอรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน การให้ความยินยอมกรณีส่วนราชการอื่นขอใช้ ที่ราชพัสดุ การส่งคืนที่ราชพัสดุ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมป่าไม้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวง คำสั่ง หรือหนังสืออื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

(12) สำรวจและตรวจสอบที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมป่าไม้ประจำปี

(13) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา จัดหาและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมป่าไม้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย

(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอาคารสถานที่ สื่อสาร และยานพาหนะ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารของกรมป่าไม้

(2) ตรวจสอบ ดูแลรักษา ยานพาหนะโดยภาพรวมของส่วนพัสดุและ สำนักบริหารกลาง รวมทั้งกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

(3) การควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการประสานงาน กรณีการจ้างองค์การของรัฐหรือเอกชนให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่บริเวณของกรมป่าไม้

(4) การควบคุม ตรวจสอบพร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถยนต์ราชการและรถยนต์เจ้าหน้าที่รวมทั้งรถยนต์ทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อย

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย