ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจประชามติเพื่อวางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดของสาธารณชนที่มีต่อกรมป่าไม้

(2) เผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า ในภารกิจของกรมป่าไม้ ด้านวิชาการป่าไม้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

(3) ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมป่าไม้

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

(2) ดูแลและควบคุมงานพัสดุ ของส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(3) ดูแลและควบคุมงานบุคลากร ของส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

(4) จัดทำและควบคุมแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆรวมทั้งจัดทำแผนงบประมาณ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

(5) รวบรวม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการประชาสัมพันธ์ที่กำหนด

(6) รวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ ศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจประชามติรวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อวางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายข่าว มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ตรวจสอบการนำเสนอข่าวด้านป่าไม้ของสื่อมวลชน

(2) จัดแถลงข่าว และพาสื่อมวลชนดูงานด้านป่าไม้

(3) จัดทำข่าว บทความ จดหมายข่าว รวมทั้งภาพข่าวเสนอผ่านสื่อมวลชน

(4) จัดทำจดหมายข่าวป่าไม้

(5) สรุปข่าวประจำวันเสนอผู้บริหาร

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายผลิตสื่อ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

(2) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง

(3) บันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีทัศน์

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเผยแพร่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) จัดนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานต่าง ๆ ของกรมป่าไม้

(2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมป่าไม้

(3) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

(4) ดำเนินการรวบรวมเอกสารเผยแพร่ เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุด

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่ออินเตอร์เน็ต

(2) เผยแพร่กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของกรมป่าไม้ ผ่านทางเว็บไซต์กรมป่าไม้

(3) เผยแพร่กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของกรมป่าไม้ ผ่านระบบมัลติมีเดีย

(4) สรุปข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้

(5) ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนประชาสัมพันธ์

(6) ดูแล แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของกรมป่าไม้และเว็บไซต์ของส่วนประชาสัมพันธ์ ให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย