ที่ดินของรัฐ คืออะไร ? มาทำความเข้าใจกันเถอะ


ที่ดินของรัฐ คืออะไร ? มาทำความเข้าใจกันเถอะ

………………………………………………………………………………………………

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เพจ “กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ” ขอเสนอแคมเปญ One Month One Content เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้สาธารณะได้รับรู้ รับทราบเกี่ยวกับความรู้และแนวทางการดำเนินงานของ กบร. ที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โดยในเดือนแรกนี้ เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนิยามของ “ที่ดินของรัฐ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ว่าคืออะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง ดังนี้ครับ

ที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ข้อ 4 ได้ให้ความหมายของ “ที่ดินของรัฐ” หมายหมายความว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ เป็นต้น

โดยมติ กบร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 ได้วางหลักไว้ว่า “ที่ดินของรัฐ” ตามระเบียบฯ ดังกล่าวจึงหมายถึง “สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน” ตามนัยมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น

1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หมายถึง เฉพาะที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในสถานะที่ยังคงเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า

2. ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าสาธารณะ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยการสงวนหวงห้ามหรือไม่ก็ตาม

3. ที่ดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ที่ราชพัสดุ

4. ที่ป่าไม้ เป็นต้นว่า ที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อุทยานแห่งชาติ ที่ป่าชายเลน พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คู่มือแนวทาง วิธีการ และมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ทาง http://landinfo.mnre.go.th/attachment/iu/download.php?WP=qUIcnKt4pQAgZKqCGWOghJstqTgcWat2pQIgBUpjGQSgG2rDqYyc4Uux

#OneMonthOneContent
#OSLMPR2020

Cr:// https://www.facebook.com/landinfo.mnre.go.th/?tn-str=k*F

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.