เอกสารประกอบการฝึกอบรม


ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

สวัสดิการรักษาพยาบาล

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ..2562

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน KTB Corporate Online