คำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ และคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน


– ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

– ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน