ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฯ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฯ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)