haloearth


หนังสือคำสั่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือคำสั่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy ดังพระราชดำรัสที่ได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 “ในที่นี้เราฟังเขาถามว่าเศรษฐกิจพอเพียง จะแปลเป็นภาษาอังก […]


ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระบบจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำนักงานส่วนภูมิภาค

หนังสือขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระบบจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำนักงานส่วนภูมิภาค


ดาวน์โหลดรายการข้อมูลที่ต้องปรับปรุงในระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า (ระบบใหม่)

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลที่ต้องปรับปรุงในระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า (ระบบใหม่)


ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑

ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑