แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 28 ธันวาคม 2558


การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ ๒๑ –  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘