การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560


สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่สัมภาษณ์ ดังนี้

  1. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

  2. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

  3. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

  4. กิจกรรมโครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน