รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักการอนุญาต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักการอนุญาต


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ณ โรงแรม Mida Dhavaravati Grande Hotel อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


ประชุมการดำเนินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น นายธรรมนูญ  อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และประเด็นปฎิรูปด้านทรัพยากรทางบก โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาข้อจำกัดการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเอกชน

                    วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00น.  นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาข้อจำกัดการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเอกชน โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้


เจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐระยะที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาต      เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  ของทางราชการและกรอบการดำเนินงานที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด     ณ ห้องประชุม HA slade ชั้น 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2561

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561  เวลา 9.30 น นายประยุทธ์ เสี้ยวยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายธรรมนูญ  อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นเลขานุการ  ณณ ห้องประชุมชั้น2 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561  เวลา 13.30 น นายประยุทธ์ เสี้ยวยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายธรรมนูญ  อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นเลขานุการ  ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 กรมป่าไม้