เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ปี 2561


เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ปี 2561

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การบริการด้านการอนุญาต

ตัวชี้วัดที่ 1.2 เลื่อยโซ่ยนต์

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสมเร็จ คทช.

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การปรับปรุงคู่มือ สกญ.

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การสร้างความรับรู้ สกญ.

ตัวชี้วัดที่ 4.1 รายงานผลการสั่งซื้อกระดาษในระบบออนไลน์

ตัวชี้วัดที่ 5.1 แผนการปฏิรูประบบการอนุญาต 10 เม.ย.61 สกญ.