ผู้บริหารภายในสำนัก


นายธรรมนูญ  อัครพินท์

ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต

นางสาวปฎิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายจรัญ  มากสมบูรณ์

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

นายประยุทธ์  เสี้ยวยิ้ม

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน

นายอภิชาติ ผิวสอาด

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาต

ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการ

นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม

ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณา

การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายพงศ์สันต์ ดนูพิทักษ์

ผู้อำนวยการส่วนติดตามเงื่อนไขการอนุญาต
ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

นายมนตรี นุชอนงค์

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้