ผู้บริหารภายในสำนัก


นายนพดล  ฮมแสน

ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต

นางสาวปฎิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายณัฏฐนันธ์  ด่านอนุพันธ์

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

นายประยุทธ์  เสี้ยวยิ้ม

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม

ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณา

การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายมนตรี นุชอนงค์

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้