ความเป็นมาศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ


ความเป็นมาศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชนชน์แก่ทางราชการ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ”

ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ให้ครอบคลุมทุกป่า
จำนวน ๓๐๙ หน่วยงาน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรัผิดชอบ ดังนี้

           ๑) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ภายในป่าสงวนแห่งชาติที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลและแผนที่ในระบบ GIS
เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารการจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแนวทางการจัดการทรัะยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

           ๒) จัดทำแผนที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันรัษาป่า การจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูสภาพป่า การจัดการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินป่าไม้
การจัดทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ การจัดทำการศึกษาวิจัย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นท่ี่ป่าสงวนแห่งชาติ

           ๓) ปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่รับผิดชอบ

           ๔) ประสานความร่วมมือกับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
ในการบริหารจัดการป่าสงสนแห่งชาติ

           ๕) ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายสั่งการ

                                                                                               รายชื่อหัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

Names