agawit12


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แก้ไขประกาศกรมป่าไม้ (ขายครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แก้ไขประกาศกรมป่าไม้ (ขายครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด)


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นศ.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นศ.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ราบชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศร่ีธรรมราช)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ราบชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศร่ีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 1

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร


ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.๑ (แม่ขรี-วังเนียง)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.๑ (แม่ขรี-วังเนียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ิประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐๐ ซีซี

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่๒)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)