ส่วนอำนวยการ


 1. ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์
  2) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  3) ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก
  4) วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
  5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
  1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ก. ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2539 ตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา
  ข. ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนัก
  ค. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
  1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ก. ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  ข. รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย
  ค. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  1.3 ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  ก. ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก
  ข. ควบคุมดูแล อาคารสถานที่และยานพาหนะ
  ค. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  1.4 ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  ก. วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก
  ข. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก รายงานกรมป่าไม้
  ค. ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ง. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับ ไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
  จ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย