ระเบียบ คำสั่ง กฎกระทรวง มติครม. ที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวง

   กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

       หนังสือเเนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ระเบียบ

   ระเบียบ13ทวิ

   ระเบียบ16

   ระเบียบ17

   ระเบียบ18

   ระเบียบ20

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนญุาตใช้พื้นที่เพื่อโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

มติครม.

    55468       55469

    55470       55471

    55472       55473

    55474       55475

    55476       55477

    55478       55479

    55480       55481

    55482       55483

    55484       55485

    55486       55487

    55489       55490

    55491       55492

    55493       55494

    55495       55496

    55497       55498

    55499       55500

    55501       55502

คำสั่ง

    เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

    เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ